Sexy Parodius

Platforms: Arcade

Genres

Main Genre:
Action
Perspective:
Side View
Setting:
Fantasy
Visual Presentation:
Scrolling (Horizontal or Vertical)
Gameplay Style:
Shooter
Visual Style:
Anime / Manga

Credits

Platform: Arcade
Program: Tsukasa Tokuda, Ohji, Paiman
Character Design: Shujirou Hamakawa, Chiyoko Hanano (Magrou), Natsumi Bouike, Misugi Inagaki, Kaori Nishimura, Koji Namikoshi (Galaxy Namikoshi)
Music Composer: Mayuko Kageshita, Naomitsu Ariyama (ARY)
Music Adviser: Mutsuhiko Izumi (Izumi), Kazuhiro Senoo (Sita-ru Senoo)
Sound Effects: Naomitsu Ariyama (ARY)
Hard Design: Yoshikazu Matsui
Product Design: Poper Takashi
Radio Actor: Joshua Popenoe, Kumiko Watanabe, Nobuyuki Hiyama, Yuko Nagashima
Special Thanks: Rika Ishimaru (Ishimaroid), Shigeko Tsuge, Takashi Tateishi, Hitomi Terada, Shoji Mori, Aoni Production, Arts Vision, Shepard Production