Blasto TI-99/4A Screenshot

Game: Blasto
System: TI-99/4A
Blasto TI-99/4A Screenshot: The black tank fires and misses!
The black tank fires and misses!
There are 2 screenshot groups on file for Blasto:
Arcade
TI-99/4A