Blasto TI-99/4A Screenshot

Game: Blasto
System: TI-99/4A
Blasto TI-99/4A Screenshot: Starting a one player game.
Starting a one player game.
There are 2 screenshot groups on file for Blasto:
Arcade
TI-99/4A